• Disclaimer en Privacy statement

Disclaimer en Privacy statement

1. Privacy statement
A.C. de Boer respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. A.C. de Boer vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 23 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.
Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze website.

2. Gegevens op onze website
Inleiding
A.C. de Boer besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website – www.acdeboer.nl . Echter, A.C. de Boer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.
A.C. de Boer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door de verspreiding van informatie via het internet. Ook is A.C. de Boer niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.
Tevens aanvaardt A.C. de Boer geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door of namens A.C. de Boer via deze website.

a. Hyperlinks op en naar onze website
Deze website bevat enkele (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen, met name naar social media. Daarnaast kan vanuit andere websites en social media links gelegd worden naar de website van A.C. de Boer.
A.C. de Boer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites, anders dan de berichten die A.C. de Boer hier zelf op heeft gepost. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door A.C. de Boer worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.C. de Boer (zie hieronder: contact) is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

b. Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. A.C. de Boer garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten, zoals het ingevulde bestelformulier op de website, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

c. Communicatie via social media:
wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.


3. De gegevens die we verzamelen
We verzamelen gegevens die u aan ons levert en gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

a. Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?
Als u onze website of één van onze social media sites (Facebook, Twitter, Instagram) bezoekt:
• U kunt bij ons een online bestelformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw bestelling kunnen verwerken en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
• Wij verwerken geen IP-adressen, surfgegevens of klikgegevens op onze website
Als u een overeenkomst met ons aangaat:
• verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren en voor onze administratie. Gegevens die wij verwerken zijn NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
• verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens in onze klantenadministratie.


b. Gegevensverwerking van derden
Waar van toepassing verwerken wij de gegevens van uw werkgever of de organisatie waarvoor u een bestelling plaatst (naam, adres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuurgegevens). Dit is het geval indien u een bestelling plaatst die op uw werkplaats geleverd en/of aan uw werkgever gefactureerd dient te worden.

Archiefdoeleinden:
Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.
Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming.

c. Verwerking van personeelsgegevens conform de AVG
Het verwerken van personeelsgegevens door ons vindt plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:
• u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
• de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
• de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
• Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

d. Beveiliging
A.C. de Boer treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
4. Inschakeling van derden
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan website developer of leveranciers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.
5. A.C. de Boer als verwerker
A.C. de Boer kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door A.C. de Boer uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).
6. Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons postadres Scharlo 15, 1815 CN Alkmaar t.a.v. Benjamin Doche.
7. Data protection officer & contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar benjamin@acdeboer.nl of een brief te sturen naar Benjamin Doche, Scharlo 15, 1815 CN Alkmaar.